Ubytovací řád + ZOOÚ

Obchodní podmínky ( Ubytovací řád )

Ubytovací řád Chata Tánička

Ubytovaný je povinen dodržovat řád ubytovacího zařízení „Chata Tánička“ společnosti Styletech s.r.o. V případě porušení ubytovacího řádu má majitel právo okamžitě ukončit pobyt bez náhrady.

V ubytovacím zařízení smí být ubytovaný, který je řádně nahlášen. Za tímto účelem je povinen předložit platný občanský průkaz. Data jsou použity pouze po nezbytně dlouho dobu pro případ poškození ubytovacího zařízení. Vše je řádně chráněno s ohledem na GDPR a platný občanský zákoník. Ubytování se platí v závislosti na typu rezervace.

Dojezd do ubytovacího zařízení je od 14:00 do 20:00

Odjezd z ubytovacího zařízení je v den odjezdu nejpozději do 10:00

Dřívější příjezd či pozdější odjezd není možný v návaznosti na úklid a příjezdy dalších ubytovaných.

V zájmu ubytovaného je uzamknout svůj pokoj při každém odchodu z ubytovacího zařízení, v případě ztráty nebo krádeže majetku ubytovaného nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno v ubytovacím zařízení ponechávat děti bez dozoru a to jak ve vnitřních tak i venkovních prostorech. V případě zranění nese plnou zodpovědnost ubytovaný, pokud je ubytovaný nezletilý nese zodpovědnost jeho zákonný zástupce.

Zařízení a vybavení pokojů se nesmí bez dovolení provozovatele stěhovat, přenášet mezi jednotlivými pokoji nebo vynášet do venkovních prostor.

Ve všech prostorách ubytovacího zařízení je přísný zákaz kouření a to pod pokutou 5000Kč.

Při přistižení ubytovaného při kouření ve vnitřních prostorech bude toto konání posuzované jako veřejné ohrožení!

Ve vnitřních prostorech je zakázáno nabíjet elektro kola, elektro koloběžky a podobné zařízení z důvodu požární bezpečnosti.

Ve všech prostorách ubytovacího zařízení je zakázáno vodit zvířata.

Snažíme se o udržitelné ubytování a třídíme odpad, který je odvážen k dalšímu zpracování. Budeme rádi když nám pomůžete a budete třídit odpad do předem připravených tašek na tříděný odpad, které jsou k dispozici v každém pokoji. Nevhazujte prosím plasty, papíry a sklo do černé popelnice na komunální odpad. Děkujeme.

Při ukončení pobytu je ubytovaný povinen předat zařízení pokoje a nahlásit případné poškození.

Žádáme o dodržování nočního klidu a to od 22:00 do 6:00

Zaplacením ubytování souhlasíte se všemi body těchto podmínek.

Pokud by jste měli výhrady ke kterémukoli bodu podmínek, je možné ho konzultovat s provozovatelem ještě před ubytováním.

Řád společenské místnosti – dětské herny

Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let.

Vstupem do herny souhlasí návštěvníci s provozním řádem herny.

Do herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponožky.

Konzumace jídla, pití, sladkostí, žvýkaček je v herně zakázána, použijte pro občerstvení Váš pokoj.

Všechna zařízení v prostorách se užívají na vlastní nebezpečí. Na bezpečnost dětí dohlíží a ručí za ně doprovod.

Nenechávejte své děti v herně bez dozoru. Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo. Prosíme také o pochopení a vstřícnost při řešení případných konfliktů mezi dětmi.

Rodiče popř. zákonní zástupci dětí odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v herně, na zařízení či majetku herny nebo jinému dítěti či osobě a to buď v případě úmyslného poškození a nebo v případě nedodržení provozního řádu. Rodiče či zákonní zástupci dítěte nesou odpovědnost v plné výši a zavazují se nahradit případnou škodu na hračkách, rozbitém zařízení nebo jiné osobě.

Je zakázáno z herny cokoliv odnášet mimo hernu.

V celém prostoru je zákaz běhání.

Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Po každém použití WC si všichni pečlivě umyjí ruce. Nočník se po každém použití umyje v prostorách WC.

Rodiče či zákonní zástupci jsou povinni před odchodem z herny zajistit uvedení herny do původního stavu, zejména jsou povinni uklidit po svých dětech!

Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete provozní řád. Snahou je zajistit bezpečnost dětí, udržet v herně pořádek a zachovat vybavení, aby mohlo sloužit všem.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Styletech s.r.o., se sídlem Polská 404, 79081 Česká Ves, IČO: 28649711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka č. 45226 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako klienta a uživatele webových stránek https://www.chatatanicka.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále se v textu dozvíte zejména:

1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mailové adrese info@styletech.cz

Zpracování osobních údajů

Naše webové stránky primárně slouží pro osoby starší 18 let. Osobní údaje osob mladších 18 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte naším klientem či obchodním partnerem, můžete být požádáni o vyplnění (sdělení) určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení,

b) obchodní firma,

c) adresa nebo sídlo společnosti,

d) datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

e) telefonní číslo nebo

f) e-mailová adresa

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Ikdyž je na stránkých informační sdělení o cookies, je to pouze zákonná forma.

Momentálně žádné cookies o uživatelích neshromažďujeme, ani nevyužíváme externí firmy pro zpracování těchto údajů.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. doručení objednaného zboží nebo služby. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@styletech.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

1. externí účetní

2. zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery. ( Jedná se pouze o nutné věci potřebné pro chod e-shopu).

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování; a

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese . Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.1.2018

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly vypracovány právní společností Gaudens